ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1046030039
รหัส Smis 8 หลัก :  46010030
รหัส Obec 6 หลัก :  030039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  หนองกุงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Nongkungwittayakom
ที่อยู่ :  หมู่ที่   8   บ้านดอนสวรรค์
ตำบล :  ไผ่อำเภอ :  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :  46000
 ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  พ.ศ2463
อีเมล์ :  samhem2905@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :  www.nongkungwit.ac.th
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  เมืองโปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เทศบาลตำบลไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     14 กม
.ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     12 กม.