รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ด้วยกระบวนการ ๕A Step to S ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบ OBEC Content Center

Read more